Tisk

Pravidla pro sezónu 2015

Ročník | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

§ 1 Účast v Krušnohorské lize

 1. Krušnohorská liga (dále jen KL) je určena pro družstva SDH, HZS ČR a závodní hasičské sbory na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategorii muži a ženy.
 2. Pokud chce pořadatel uspořádat i soutěž pro veterány, pak pouze jako volitelnou kategorii bez nároku na body a celkové umístění v KL.

§ 2 Podmínky účasti

 1. Družstvo si může rezervovat startovní pořadí na stránkách Krušnohorské ligy do posledního pátku před závodem do 20.00.
 2. Startovné uhradí zúčastněné družstvo při prezentaci ve výši: 200 Kč/družstvo.

§ 3 Způsob provedení požárního útoku

 1. Dle pravidel požárního sportu a pravidel KL.
 2. Před provedením požárního útoku předloží družstvo soutěžní nářadí k přejímce na přípravné základně. Bez této základny nebude soutěž zahájena. Stanovený rozhodčí ve vyhrazeném prostoru provede kontrolu, včetně namátkového měření šířky hadic dodaným jednotným přípravkem KL. V případě zjištění rozporů proti pravidlům PS a pravidlům KL nebude družstvo vpuštěno na provedení požárního útoku. Materiál neodpovídající pravidlům lze vyměnit a nechat schválit rozhodčím v době přejímky nářadí na přípravné základně. Družstvo může poté absolvovat požární útok.
 3. Na jediné soutěži KL nesmí v případě obsazení organizace dvěma družstvy (A, B) soutěžit stejné osoby v jedné kategorii. Výjimku tvoří stav, kdy organizace nemá další osobu k dispozici (nemoc apod.) – je povoleno obsazení 1 osoby z jiného družstva (nemusí to být z vlastního). V tomto případě musí zapůjčený závodník startovat v dresu svého družstva a smí v dané kategorii v jeden den startovat pouze dvakrát. Tzn. jednou za svoje mateřské družstvo a jednou za družstvo, které si ho vypůjčí. Kontrolou tohoto pravidla se pověřuje rozhodčí základny, kterému velitel dotčeného družstva před jeho startem osobně představí půjčeného soutěžícího. Při porušení tohoto pravidla budou všechna družstva dotčené organizace v dané kategorii ze soutěže vyloučena – diskvalifikována.
 4. Půlspojky hadic B+C položené na startovní základně musí být průchozí mezi zuby na volné vsunutí zalaminovaného kancelářského papíru formátu A4. Totéž platí i mezi savicovým šroubením a sacím košem. Toto pravidlo budou kontrolovat rozhodčí na základně.
 5. Rozhodčího na základně jmenuje Rada KL na každou soutěž zvlášť ze svých řad. Rozhodčí budou určeni vždy dva a budou se střídat.
 6. Rozhodčí na základně bude hlídat, že tým je již ustrojen po dobu přípravy na základně tj. včetně opasků a přileb podle § 5.
 7. Doba na přípravu základny je 5 minut. Čas běží od sundání stroje ze základny předchozího startovního družstva.
 8. Stroj může být nastartován před startem požárního útoku.
 9. Po zvednutí praporku před startem již nebude povolena oprava nářadí na základně (tzv. taktický ulitý start).
 10. Při stříkání do terčů se může proudnice opírat o zem.
 11. Značky na dráze vyznačí rada KL pro muže po 18 metrech, pro ženy po 17,5 metrech od středu základny. Je zakázáno všem, kdo nejsou členem právě útočícího týmu (diváci, členové jiného týmu, atd.), radit při pokládání rozdělovače a při stříkání do terčů.Značky budou po celou sezónu jednotné. Dodá je Rada KL.
 12. Savce musí být řádně sešroubovány dohromady a našroubovány na stroji do ukončení požárního útoku. Koš musí být našroubován na savce před dotykem s vodou v nádrži, do této doby se vody nesmí dotknout ani savec. Pokud vypadne závit ze sacího potrubí, družstvo bude diskvalifikováno.
 13. Rozhodčí na základně potvrdí ukončení útoku hvizdem na píšťalku.
 14. V případě destrukce hadice (prasknutí) je možnost opakovat pokus, pravidlo neplatí při špatně zapojené koncovce hadice (tzv. „na jeden zub“), nesmí se jednat o vlastní přičinění závodníka. Pokus se opakuje jen v případě , že destrukce hadice měla za následek nedokončení pokusu . Opakování pokusu podléhá schválení hlavního rozhodčího a Rady KL.

§ 4 Technické podmínky:

 1. Povoleny jsou všechny PPS schváleného typu s funkčními klouby a klapkou, savice o délce 2,5 m ± 5 cm se šroubením o průměru 110 mm (minimální počet závitů na koncovkách – 2,5), rozdělovač s funkčními uzávěry, proudnice vlastní – průměr výstřikové hubice 12,5 – 13,0 mm.
 2. Výfukové potrubí požárního stroje musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním místě.
 3. Na stroji je zakázáno mít nepovolené úpravy a konstrukce (např. výztuhy pro podporu savců apod.), toto bude důsledně kontrolovat rozhodčí při přebírání materiálu na přípravné základně.
 4. Hadice „B“ kategorie muži 3 ks, kategorie ženy 2 ks – minimální šířka hadic „B“ 100 mm, hadic „C“ 65 mm, délka hadic 20±1 m. Namátková kontrola délky hadic – jedna vybraná hadice po ukončení požárního útoku. Délka hadic se měří včetně koncovek . Délku hadice měří rozhodčí, bez zásahu závodícího družstva.
 5. Podložka pod savice při nabírání se může používat jen hladká a rovná o maximální tloušťce 10 mm.
 6. Čára stříkání je nedotknutelná a může být max. 2 cm nad zemí.Pořadatel zajistí řádné ukotvení startovní a stříkací čáry.
 7. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v daném čase přípravy základny.
 8. Káď se při útoku nebude dopouštět
 9. Na základně jsou povoleny pouze dva klíče podle pravidel PS.

§ 5 Výstroj soutěžících a rozhodčích:

 1. Jednotná ústroj (dlouhé kalhoty překrývající lýtka). Obuv sportovní dle pravidel PS, opasek lehký, ochranná přilba.
 2. Rozhodčí budou jednotně označeni.
 3. Velitel družstva žen bude viditelně označen. (Zajistí Rada KL.)

§ 6 Hodnocení jednotlivých soutěží:

 1. Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Terče se používají sklopné a nástřikové, přes otvor o průměru 50 mm. Na nástřikové terče se koná maximálně polovina soutěží v roce. Pořadatel takovéto soutěže musí ohlásit ihned při stanovování termínů soutěží na schůzi rady KL, že jeho soutěž bude probíhat na nástřikové terče. Při neopravitelné chybě elektronické časomíry rozhodne o dalším průběhu rada ligy.
 2. Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích na 1. – 10. místě v kategorii muži a 1. – 6. místě v kategorii ženy obdrží body pro celkové hodnocení KL v požárním útoku podle níže uvedené tabulky.V případě shody časů, rozhoduje lepší 1. terč. Pokud je shodný i čas 1. terče, následuje rozstřel, výsledné pořadí se nedělí.
 3. Při neplatném pokusu požárního útoku 0 bodů.
 4. Na nástupu před soutěží a po soutěži musí být každé zúčastněné družstvo nastoupeno v minimálním počtu 4 osob řádně ustrojených (soutěžní dres, stejnokroj atp.). Vztahuje se jen na horní část oblečení. Při nedodržení tohoto pravidla bez omluvy budou dotčenému družstvu odebrány všechny body získané v soutěži. Toto pravidlo musí být uvedeno v každé pozvánce na soutěž KL. Kontrolou pravidla se pověřují rozhodčí na základně.
 5. Protest podává pouze velitel družstva do 10 minut po skončení požárního útoku a součástí podání protestu je složení částky 100 Kč, která bude v případě oprávněnosti protestu vrácena.

Body do celkového hodnocení:

Muži   Ženy  
1. 15 1. 10
2. 12 2. 7
3. 10 3. 5
4. 8 4. 3
5. 6 5. 2
6. 5 6. 1
7. 4    
8. 3    
9 2    
10 1    
       

§ 7 Celkové vyhodnocení KL

 1. Zpracování konečných výsledků provede rada KL ihned po ukončení poslední soutěže.
 2. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem dosažených bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění v průběhu soutěží.
 3. Za 1. místo v kategorii muži a 1. místo v kategorii ženy bude udělen putovní pohár KL. Prvá tři místa všech tří kategorií obdrží poháry KL, které se zakoupí z prostředků KL. Poháry a štítky zajistí Rada KL.

§ 8 Podmínky pro pořadatele jednotlivých soutěží KL

 1. Prostor za stříkačkou na základně (při čelním pohledu na terče) musí být chráněn zábranou (např. bariéra pro běh na 100 m překážek atp.). Pokud pořadatel podobnou zábranu nemá, musí prostor vyznačit viditelným způsobem jako bezpečnostní zónu se zákazem vstupu divákům a soutěžícím, kteří zrovna neprovádí svůj vlastní pokus. Jedná se o bezpečnostní zónu pro případ technické závady na stříkačce, kdy by se mohlo jednat o zdraví přihlížejících. Bez tohoto opatření nebude soutěž zahájena.
 2. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže přihlášena a bude na startovní a výsledkovou listinu uvádět u jednotlivých družstev jejich název a okres.
 3. Pořadatel musí zajistit hlavního rozhodčího soutěže.
 4. Pořadatel musí zajistit měření délky hadic.
 5. Před zahájením závodu bude rada KL jednat při poradě velitelů a sdělí pořadateli případné nedostatky.
 6. Z důvodu centrální evidence všech výsledků závodů se stanovuje povinnost pro každého pořadatele předat ihned po skončení závodu 1× výsledkovou listinu závodu v požárním útoku předsedovi KL a z důvodu zveřejnění výsledků na internetu zasílat výsledky soutěže elektronicky, nově i časy 1. terčů s označením L, P Jiřímu Plevovi (SDH Štrbice) pleva.jiri@seznam.cz. Každému soutěžícímu družstvu pořadatel předá výsledkovou listinu závodu v dané kategorii. Pokud to časomíra umožňuje, doporučuje se uvádět i časy lepších terčů.
 7. Pořadatel zajistí instalaci reklam případných sponzorů celého ročníku KL na nejsledovanějším místě a zároveň uveřejní jejich jména na pozvánkách k soutěži.
 8. Pořadatel je povinen provést vyhlášení výsledků závodu do 30 minut po ukončení posledního útoku.
 9. Pořadatel předá na soutěži zástupci KL 100 Kč za každé soutěžící družstvo v kategorii muži a ženy. Jiný pořadatelský poplatek se neplatí. Získaná finanční částka, včetně příspěvků od sponzorů, bude použita na chod KL v roce a celkové vyhodnocení v závěru soutěží v rámci KL. (Dlužníci zaplatí své závazky ve stejném termínu.)
 10. Pořadatel zajistí stejnou základnu pro všechna družstva . Základna musí být krytá ze všech 4 stran .

§ 9 Číslo účtu KL

1. Číslo transparentního bankovního účtu je 7572718001/5500.

Přiložené soubory
SouborPříponaPočet stáhnutíDatum přidání
Pravidla 2015 docx 691 × ve čtvrtek 11. prosince 2014 ve 20.10:12

Krušnohorská liga v požárním útoku

Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024