Tisk

Pravidla pro sezónu 2017

Ročník | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

§ 1 Účast v Krušnohorské lize

Krušnohorská liga (dále jen KL) je určena pro družstva SDH, HZS ČR a závodní hasičské sbory na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategorii muži a ženy.

§ 2 Podmínky účasti

Družstvo si může rezervovat startovní pořadí na stránkách Krušnohorské ligy do posledního pátku před závodem do 20.00. Startovné uhradí zúčastněné družstvo při prezentaci ve výši: maximálně 300 Kč/ za družstvo.Odvod do fondu KL ze startovného činí 100 Kč za družstvo.

§ 3 Způsob provedení požárního útoku

Dle pravidel požárního sportu a pravidel KL. Před provedením požárního útoku předloží družstvo soutěžní nářadí k přejímce na přípravné základně. Bez této základny nebude soutěž zahájena. Stanovený rozhodčí ve vyhrazeném prostoru provede kontrolu, včetně měření šířky hadic dodaným jednotným přípravkem KL. V případě zjištění rozporů proti pravidlům PS a pravidlům KL nebude družstvo vpuštěno na provedení požárního útoku. Materiál neodpovídající pravidlům lze vyměnit a nechat schválit rozhodčím v době přejímky nářadí na přípravné základně. Družstvo může poté absolvovat požární útok. Na jedné soutěži KL (resp. kole soutěže) nesmí soutěžit stejné osoby v jedné kategorii za jiné družstvo. Výjimku tvoří stav, kdy organizace nemá další osobu k dispozici (nemoc apod.) –Každé soutěžní družstvo si může půjčit max. 2 závodníky z jiných družstev, každý závodník smí však startovat maximálně 2×v jednom kole soutěže a vždy v dresu vlastního družstva tj.jednou za své družstvo a podruhé v družstvu, do kterého byl zapůjčen(pro všechny kola dané soutěže).Jeden ze zapůjčených závodníků musí být zařazen na post tzv. vzadu tj. strojník, naběrač,košař a nebo béčkař. Druhý na tzv. předku tj.rozdělovač a proudař. Při porušení tohoto pravidla budou všechna družstva dotčené organizace v dané kategorii ze soutěže vyloučena – diskvalifikována. Půlspojky hadic B+C položené na startovní základně musí být průchozí mezi zuby na volné vsunutí zalaminovaného kancelářského papíru formátu A4. Totéž platí i mezi savicovým šroubením a sacím košem. Toto pravidlo bude kontrolovat rozhodčí na základně. Rozhodčího na základně jmenuje Rada KL na každou soutěž zvlášť. Rozhodčí se mohou střídat. Rozhodčí na základně bude kontrolovat, že tým je již ustrojen po dobu přípravy na základně tj. včetně opasků a přileb podle § 5. Doba na přípravu základny je maximálně 5 minut. Čas běží od sundání stroje ze základny předchozího startovního družstva. Stroj může být nastartován před startem požárního útoku. Po zvednutí praporku rozhodčího základny před startem již nebude povolena oprava nářadí na základně (tzv. taktický ulitý start). Výjimka může nastat při selhání techniky startéra či časoměřičů. Svolení k úpravě základny dává rozhodčí základny Při stříkání do terčů se může proudnice opírat o zem. Značky na dráze vyznačí rada KL pro muže po 18 metrech, pro ženy po 17,5 metrech od středu základny. Savice musí být řádně sešroubovány dohromady a našroubovány na stroji do ukončení požárního útoku. Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody.Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody.Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje.Pokus je platný i tehdy, jestliže došlo k tzv . vytržení savicového šroubení ze savice nebo roztržení sacího koše byla-li savice sešroubována a koš našroubován. Rozhodčí na základně potvrdí ukončení útoku zdvihnutím příslušného praporku a hvizdem na píšťalku. V případě destrukce opletu hadice je možnost opakovat pokus, pravidlo neplatí při špatně zapojené koncovce hadice (tzv. „na jeden zub“), nesmí se jednat o vlastní přičinění závodníka. Pokus se opakuje jen v případě, že destrukce hadice měla za následek nedokončení pokusu. Opakování pokusu podléhá schválení hlavního rozhodčího a Rady KL. Rada KL a rozhodčí disciplíny budou dbát na dodržování slušného chování závodníků během soutěže. Za jeho nedodržení hrozí diskvalifikace soutěžního družstva.

§ 4 Technické podmínky:

Povoleny jsou všechny PPS schváleného typu s funkčními klouby a klapkou, savice o délce 2,5 m ±0,1m se šroubením o průměru 110 mm (minimální počet závitů na koncovkách – 2,5), rozdělovač s funkčními uzávěry, proudnice vlastní – průměr výstřikové hubice 12,5 – 13,0 mm. Výfukové potrubí požárního stroje musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním místě. Na stroji je zakázáno mít nepovolené úpravy a konstrukce (např. výztuhy pro podporu savců apod.), toto bude důsledně kontrolovat rozhodčí při přebírání materiálu na přípravné základně. Hadice „B“ kategorie muži 3 ks, kategorie ženy 2 ks – minimální šířka hadic „B“ 100 mm, hadic „C“ 65 mm, délka hadic 20±1 m. Namátková kontrola délky hadic – jedna vybraná hadice po ukončení požárního útoku. Délka hadic se měří včetně koncovek. Délku hadice měří rozhodčí (či pořadatelská četa),bez zásahu závodícího družstva. Podložka pod savice při nabírání se může používat jen hladká a rovná o maximální tloušťce 10 mm. Čára stříkání je nedotknutelná a může být max. 2 cm nad zemí.Pořadatel zajistí řádné ukotvení startovní a stříkací čáry. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v daném čase přípravy základny. Káď se při útoku nebude dopouštět Na základně jsou povoleny pouze dva klíče podle pravidel PS.

§ 5 Výstroj soutěžících a rozhodčích:

Jednotná ústroj (dlouhé kalhoty překrývající lýtka). Obuv sportovní dle pravidel PS, opasek lehký, ochranná přilba. Rozhodčí budou jednotně označeni. Velitel družstva žen bude viditelně označen. (Zajistí Rada KL.)

§ 6 Hodnocení jednotlivých soutěží:

Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Terče se používají sklopné a nástřikové, přes otvor o průměru 50 mm. Na nástřikové terče se koná maximálně polovina soutěží v roce. Pořadatel takovéto soutěže musí ohlásit ihned při stanovování termínů soutěží na schůzi rady KL, že jeho soutěž bude probíhat na nástřikové terče. Při neopravitelné chybě elektronické časomíry rozhodne o dalším průběhu rada ligy. Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích na 1. – 10. místě v kategorii muži a 1. – 6. místě v kategorii ženy obdrží body pro celkové hodnocení KL v požárním útoku podle níže uvedené tabulky.V případě shody časů, rozhoduje lepší 1. terč. Pokud je shodný i čas 1. terče, následuje rozstřel, výsledné pořadí se nedělí. Při neplatném pokusu požárního útoku 0 bodů. Na nástupu před soutěží a po soutěži musí být každé zúčastněné družstvo nastoupeno v minimálním počtu 4 osob řádně ustrojených (soutěžní dres, stejnokroj atp.). Vztahuje se jen na horní část oblečení. Při nedodržení tohoto pravidla bez omluvy budou dotčenému družstvu odebrány všechny body získané v soutěži. Kontrolou pravidla se pověřují rozhodčí na základně. Protest podává pouze velitel družstva do 10 minut po skončení požárního útoku a součástí podání protestu je složení částky 300 Kč, která bude v případě oprávněnosti protestu vrácena.

Nová úprava pravidel: každé družstvo může využít jednou za sezónu tzv. „žolíka“. Tzn. ,že si vsadí na svůj pokus. Body, které obdrží v rámci soutěže, na kterou si vsadilo, se budou zdvojnásobovat. Z tohoto pravidla jsou vyjmuty soutěže pořádané v rámci dvoukola. Družstvo, které chce na daném závodě žolíka využít ,nahlásí to při poradě velitelů a vyplní evidenční lístek, který předá členovi rady KL před zahájením soutěže. Pořadatel označí tuto skutečnost na startovní listině (tabuli) u jednotlivého družstva. Vyplněnín lístku je žolík konečný a nedá se zrušit.Použitý žolík bude u družstva uveden i ve výsledkové listině v poznámce.

Body do celkového hodnocení:

Muži Ženy

  1. 15 1. 10
  2. 12 2. 7
  3. 10 3. 5
  4. 8 4. 3
  5. 6 5. 2
  6. 5 6. 1
  7. 4
  8. 3

9 2 10 1

§ 7 Celkové vyhodnocení KL

Zpracování konečných výsledků provede rada KL ihned po ukončení poslední soutěže. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem dosažených bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění v průběhu soutěží. Družstvo bude hodnoceno v rámci celkového hodnocení ročníku KL pouze v případě, že odjede alespoň 55% závodů. Pokud družstvo podmínku nesplní, bude vyřazeno z celkového hodnocení a na jeho místo se posune následující družstvo, které tuto podmínku splnilo.

Za 1. místo v kategorii muži a 1. místo v kategorii ženy bude udělen putovní pohár KL. Prvá tři místa všech tří kategorií obdrží poháry KL, které se zakoupí z prostředků KL. Poháry a štítky zajistí Rada KL.

§ 8 Podmínky pro pořadatele jednotlivých soutěží KL

Prostor za stříkačkou na základně (při čelním pohledu na terče) musí být chráněn zábranou (např. bariéra pro běh na 100 m překážek atp.). Pokud pořadatel podobnou zábranu nemá, musí prostor vyznačit viditelným způsobem jako bezpečnostní zónu se zákazem vstupu divákům a soutěžícím, kteří zrovna neprovádí svůj vlastní pokus. Jedná se o bezpečnostní zónu pro případ technické závady na stříkačce, kdy by se mohlo jednat o zdraví přihlížejících. Bez tohoto opatření nebude soutěž zahájena. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže přihlášena a bude na startovní a výsledkovou listinu uvádět u jednotlivých družstev jejich název a okres. Pořadatel musí zajistit hlavního rozhodčího soutěže. Pořadatel musí zajistit měření délky hadic. Před zahájením závodu bude rada KL jednat při poradě velitelů a sdělí pořadateli případné nedostatky. Z důvodu centrální evidence všech výsledků závodů se stanovuje povinnost pro každého pořadatele předat ihned po skončení závodu 1× výsledkovou listinu závodu v požárním útoku předsedovi KL a z důvodu zveřejnění výsledků na internetu zasílat výsledky soutěže elektronicky, nově i časy 1. terčů s označením L, P Jiřímu Plevovi (SDH Štrbice) pleva.jiri@seznam.cz. Každému soutěžícímu družstvu pořadatel předá výsledkovou listinu závodu v dané kategorii. Pokud to časomíra umožňuje, doporučuje se uvádět i časy lepších terčů. Pořadatel zajistí instalaci reklam případných sponzorů celého ročníku KL na nejsledovanějším místě a zároveň uveřejní jejich jména na pozvánkách k soutěži. Pořadatel je povinen provést vyhlášení výsledků závodu do 30 minut po ukončení posledního útoku. Pořadatel předá na soutěži zástupci KL 100 Kč za každé soutěžící družstvo v kategorii muži a ženy. Jiný pořadatelský poplatek se neplatí. Získaná finanční částka, včetně příspěvků od sponzorů, bude použita na chod KL v roce a celkové vyhodnocení v závěru soutěží v rámci KL. (Dlužníci zaplatí své závazky ve stejném termínu.) Pořadatel zajistí stejnou základnu pro všechna družstva. Základna musí být krytá ze všech 4 stran .

§ 9 Číslo účtu KL

1. Číslo transparentního bankovního účtu je 7572718001/5500.

Krušnohorská liga v požárním útoku

Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024