Tisk

Pravidla pro sezónu 2024

Ročník | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1. Úvodní ustanovení

Krušnohorská liga (dále jen KL) je zájmové sdružení vyhlašující seriál soutěží v disciplíně požární útok. Účast v KL je určena pro všechna družstva na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategorii muži a v kategorii žen. Není-li uvedeno jinak v těchto pravidlech (tj. Pravidlech Krušnohorské ligy), seriál se řídí platnými Směrnicemi hasičských soutěží.

2. Výkonný orgán a funkce členů

2.1. Rada KL: Nejvyšším výkonným orgánem soutěží KL je Rada KL. Členy Rady KL volí navrhují členové na schůzích Rady KL. Rada ligy je usnášeníschopná, jsou-li na závodě přítomni minimálně 3 její členové (včetně delegáta). Rozhodčí a delegáty na dané soutěže jmenují členové Rady KL na každý závod zvlášť předem na schůzi Rady KL. Pokud pořadatel nepovolá vlastního rozhodčího závodu, rozhodčí základny nominovaný Radou KL na daný závod se stává hlavním rozhodčím závodu. Rada KL a rozhodčí dbají na dodržování pravidel, stejně tak slušného chování na závodní dráze během soutěže (nadávky a agresivní chování). Jedná se o chování na soutěžní dráze před, během a po ukončení soutěžního pokusu. Za nedodržení hrozí diskvalifikace celého soutěžního družstva. Rada KL dohlíží na dodržování pravidel, řeší sporné situace a problémy na závodech. Zajišťuje značky na měření trati, měřící pomůcky, praporky, vesty pro rozhodčí a vedoucí družstva.

Rada KL

jméno funkce SDH telefon
Marie WAHLOVÁ předseda Modlany 724833290
Barča Škodová člen Chrášťany 777453678
Lůca Rudlová člen Touchovice 723245869
Tom Rudl člen Touchovice 605710867
Martin Pošta člen Jimlín 736104239
Jindra Vejřík člen Skřivaň 602517295
Míra Botha člen Slavětín 773667987
Jakub Šíp člen Duchcov 702103845
Petr Svoboda člen Brozany 607497414

2.2. Delegát: Je člen Rady KL. Dohlíží na plnění povinností pořadatele, dodržení pravidel a soutěžních podmínek, a celkový průběh soutěže. Upozorňuje rozhodčí na neplnění povinností vyplývajících z těchto pravidel. Řeší protesty na závodech a eviduje vsázení žolíků. Kontroluje dodržování počtu členů družstev na úvodním a závěrečném nástupu. Po každém závodu vyplní list delegáta. V nepřítomnosti předsedy KL vybere od pořadatele pořadatelský poplatek. Rozpis delegátů na jednotlivé závody je spolu z rozpisem rozhodčích určen na schůzi rady KL před zahájením nového ročníku KL. V odůvodněných důvodech může být změněn. Pořadatel i závodníci musí být informováni o tom, kdo je na daném závodě delegát.

2.3. Pořadatelé: Pořadatelé zajistí instalaci reklam případných sponzorů celého ročníku KL na nejsledovanějším místě a zároveň uveřejní jejich jména na pozvánkách a propagačních materiálech. Pořadatel instaluje stan, bannery a vlajky KL. Převoz materiálu KL (stan, banneru, vlajky, značky, praporky, zdravotnický batoh) si předávají pořadatelé mezi sebou, popř. delegáti. Pořadatel předá po soutěži delegátovi (nebo předsedovi KL, je-li přítomen) pořadatelský poplatek 200 Kč za každé soutěžící družstvo v kategorii muži a ženy, a v obou kolech. Jiný pořadatelský poplatek se neplatí. Získaná finanční částka, včetně příspěvků od sponzorů, bude použita na chod KL a celkové vyhlášení ročníku KL.

3. Organizace soutěže: Soutěže se mohou zúčastnit družstva, která si rezervují startovní pořadí předem na internetových stránkách (www.krusnohorskaliga.cz) do posledního pátku před závodem do 20:00. Ve výjimečných případech lze přihlásit družstvo na místě v den závodu. Nemělo by se jednat o pravidelné přihlašování na závodech. Změna startovního pořadí je možná na poradě velitelů po vzájemné dohodě družstev, za přítomnosti delegáta a nahlášení změny pořadateli. Na předem označených soutěžích bude se souhlasem pořadatele probíhat dvojzávod (dvoukolový závod). První kolo běží muži na 3B, ženy na 2B. Následně proběhne druhé kolo: muži na 2B a ženy na 2B.
Startovné uhradí zúčastněné družstvo při prezenci ve výši maximálně 400,– Kč (doporučeno 300,– Kč) za družstvo. V případě dvojzávodu se hradí startovné 2× za družstvo. Prezence je ukončena nástupem. Po nástupu již nelze družstvo do soutěže přihlásit a prezentovat. Startovné musí být zaplaceno před nástupem. Začátek soutěže uvedený na rozpisu závodů je čas nástupu družstev (tj. zahájením soutěže). Povinností družstva je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného nástupu a to v minimálním počtu 4 ustrojených členů družstva. Ústrojí se rozumí jednotný (týmový) oděv horní poloviny těla (dres, týmová trika, týmové mikiny, týmové bundy, aj.). Kontrolu tohoto pravidla má na starost delegát soutěže pověřený Radou KL. Neúčast na úvodním nebo závěrečném nástupu se omlouvá výhradně delegátovi soutěže. Pokud je družstvo omluveno z nástupu, musí mít však uhrazené startovné. Při nedodržení tohoto pravidla bez omluvu budou danému družstvu odebrány všechny body získané na dané soutěži. Účastník KL mladší 15 let musí mít písemné potvrzení od rodičů.

4. Technické podmínky disciplíny

4.1. Dráha: Dráha má travnatý, zpevněný nebo umělý, rovný povrch. Na dráze pořadatel ve spolupráci s Radou KL vyznačí viditelné značky, pro mužskou kategorii po 18 metrech, pro ženskou kategorii po 17,5 metrech, měřeno od středu základny. Značky na dráhu dodá Rada KL, startovní čáru a čáru stříkání zajistí pořadatel. Družstva a její členové si nesmějí na dráze vyznačovat své značky. Pořadatel musí zajistit měření délky hadic. Rozměry a nákres dráhy je uveden v příloze těchto pravidel.

4.2. Základna: Základna je zpravidla dřevěná podlážka stejná pro všechny družstva s krytými boky ze všech 4 stran. Prostor za základnou v úrovni požární stříkačky (při pohledu od terčů) musí být chráněn zábranou (bariérou, překážkou, paletou) nebo musí být prostor vyznačen páskou, aby se zabránilo vstupu diváků a soutěžících.

4.3. Terče a časomíra: Terče se používají sklopné (se sklopným mechanismem) přes otvor o průměru 50 mm. Rada KL může náhodně kontrolovat tvrdost (tuhost) terče kalibrem (kalibr dodá SDH Chrášťany). Terče na závod zajišťuje pořadatel, popř. může požádat o zapůjčení terčů a časomíry od SDH Jimlín, SDH Chrášťany a SDH Štrbice. Čas soutěžního pokusu je měřen elektronickou časomírou s viditelným znamením (světelné, akustické) o ukončení soutěžního pokusu. Závada na signalizaci není důvodem k opakování pokusu, pokud je změřen čas. Při neopravitelné chybě časomíry rozhodne o dalším průběhu Rada KL.

4.4. Technické podmínky materiálu

4.4.1. Požární stříkačka: Povoleny jsou všechny přenosné požární stříkačky schváleného typu české i zahraniční výroby s funkčními klouby a klapkou. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním místě. Na stroji je zakázáno mít nepovolené úpravy a konstrukce (výztuhy pro podporu savců).

4.4.2. Sací vedení: Savice o délce 2,5 metru +/- 0,1 m se šroubením o průměru 110 mm (minimální počet závitů na koncovkách 2,5). Povoleny jsou i savice a koš s DIN spojkami. Sací koš (pokud možno sportovní) s funkční klapkou , jejíž ovládání je umožněno vně pláště (těsnost klapky se neposuzuje). Maximální světlost oka je 10 × 10 mm. Podložka pod savice se může používat hladká, rovná o maximální tloušťce 10 mm. Na základně jsou povoleny pouze 2 x klíče dle Směrnice. Klíče mohou být spojené k sobě oddělitelným způsobem.

4.4.3. Dopravní a útočné vedení: Hadice typu B pro kategorii muži 3ks a pro kategorii ženy 2ks o minimální plošné šířce hadice B 100 mm. Hadice typu C o 4 ks o minimální plošné šířce 65 mm. Šířka hadic kontroluje rozhodčí základny na přípravné základně pomocí měřidla, který dodá Rada KL. Délka hadic 20 metrů +/- 1m, včetně koncovek. Délka hadic bude měřena namátkově, po ukončení soutěžního pokusu rozhodčí vybere jednu z hadic a změří jí za pomoci technické čety bez zásahu závodícího družstva. Rozdělovač musí mít funkční uzávěry. Proudnice má každé družstvo vlastní o délce 50cm a o průměru výstřikové trubice 12,5 – 13 mm. Pojistky oproti rozpojení hadic jsou povoleny.

4.5. Výstroj soutěžících: Jednotná ústroj všech závodníků jsou dlouhé kalhoty překrývající lýtka (nemusí být překrytý kotník), jednotný dres nebo triko (povolen je dlouhý i krátký rukáv). Opasek lehký a ochranná přilba schváleného typu jsou povinné. Sportovní obuv dle Směrnice (nemusí být jednotná), s maximální délkou hřebů 12 mm. Rozhodčí budou označeni (dodá Rada KL). Vedoucí družstva žen bude viditelně označen (dodá Rada KL). Pokud závodníkovi během pokusu spadne helma, musí si jí opětovně nasadit a dokončit soutěžní pokus s helmou.

5. Příprava a provedení disciplíny

5.1. Půjčování závodníků: Každé družstvo si může půjčit maximálně 2 závodníky z jiných družstev. Každý závodník smí startovat maximálně 2× za jeden závod (v případě dvojkolového závodu se jedno kolo považuje jako jeden závod). Závodník absolvuje závod vždy v dresu vlastního družstva. Jeden ze zapůjčených závodníků musí být zařazen na postu vzadu tj. strojník, savičář, košař nebo béčkař. Druhý na tzv. předku tj. rozdělovač nebo proudař. Žena půjčená do týmu mužů se považuje za půjčenou v týmu mužů stejně jako by si družstvo půjčilo muže. Muž nemůže být půjčen do týmu žen (pokud žena stabilně běhá v týmu mužů, smí být půjčena do týmu žen za splnění všech pravidel). Půjčování kontroluje rozhodčí základny. Při porušení pravidla půjčování bude diskvalifikováno družstvo, které si závodníky půjčilo.

5.2. Příprava: Před provedením soutěžního pokusu předloží družstvo soutěžní náčiní k přejímce na přípravnou základnu. Každé družstvo musí projít přejímkou jinak nebude družstvu umožněno startovat. Rozhodčí základny zkontroluje parametry a funkčnost soutěžního materiálu jednotným měřidlem dodaným Radou KL. V případě nevyhovujícího materiálu nebude družstvu umožněn start. Neodpovídající materiál lze vyměnit a nechat schválit rozhodčím na přejímce. V případě nesrovnalosti nebo závady má družstvo možnost výměny pouze v daném čase přípravy základny.

Doba na přípravu základny je maximálně 5 minut. Čas běží od sundání stroje ze základny předchozího soutěžního družstva. Při překročení limitu přípravy je družstvo diskvalifikováno. Může absolvovat požární útok, ale jeho výsledek nebude započítán do výsledného hodnocení. Rozhodčí na základně bude kontrolovat kromě materiálu i výstroj a pravidlo půjčování. Na soutěžní základnu mohou jen členové soutěžního družstva. Výjimka je u družstva žen, kde může se strojem na základnu pomoci řádně označený vedoucí družstva, ale nesmí fyzicky zasahovat do přípravy materiálu (může radit slovně). Půlspojky hadic typu B a C položené na soutěžní základně musí mít mezi sebou (mezi zuby) prostor na volné zasunutí zalaminovaného kancelářského papíru. Totéž platí i mezi savicovým šroubením a sacím košem. To bude kontrolovat rozhodčí na základně. Žádný materiál, mimo savic, nesmí přesahovat hranu základny. Savice se nesmí dotýkat země. Požární stříkačka může být v době přípravy nastartována. Příprava je ukončena rozhodčím základny zvednutím praporku a zapískáním po odchodu družstva na startovní čáru. Po tomto povelu nemůže už družstvo nijak opravovat materiál na soutěžní základně. Časový limit 5 minut je ukončen povelem startéra „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE.“

5.3. Start: Požární stříkačka může být v době startu nastartovaná. Družstvo má při soutěžním pokusu k dispozici jeden chybný start (může být jeden ulitý). Chybný start bude označen startérem (nebo pomocným startérem) dvěma výstřely. Při druhém ulitém startu je družstvo diskvalifikováno. Do ulitého startu se nepočítá chyba startéra nebo selhání techniky. Pád materiálu nijak neovlivní start. Po ulitém startu již nelze upravovat materiál na základně. Výjimka může nastat při selhání techniky startéra nebo časomíry, v tomto případě může dát rozhodčí základny pokyn k vypnutí nastartované požární stříkačky, případné úpravě základny. Startovní povely jsou: „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE“ na tento povel závodníci zaujmou startovací pozici u startovní čáry. Až budu všichni nehybně v pozici zazní povel „POZOR“ a následuje výstřel. Startér se během kategorie nesmí vyměňovat.

5.4. Provedení disciplíny: Doba provedení útoku je maximálně 2 minuty. Při soutěžním pokusu není nádrž na vodu (káď) doplňována. Savice musí být řádně sešroubovány dohromady a našroubovány na požární stříkačku do ukončení požárního útoku. Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do kádě. Pokus je platný i tehdy spadne-li koš do kádě nebo mimo ní, ale savice se nenašroubovaná nedotkne vodní hladiny, následně byl našroubován mimo káď. Koš musí být našroubován po celou dobu soutěžního pokusu i po jejím vytažení z kádě. Šroubování koše v kádi je zakázáno. Koš může být během soutěžního pokusu vyndán z kádě ovšem pouze pokud je řádně našroubován a nedojde k jeho rozpojení, např. v situaci opětovného nabrání vody. Pokus je platný i tehdy pokud došlo k vytržení savicového šroubení nebo roztržení koše, ale vše bylo v pořádku našroubováno. Čára stříkání je nedotknutelná. Závodník nesmí čáru nástřiku přešlápnout (ani před výstřikem vody) ani se jí dotýkat. Proudnice se může dotýkat země. Proudnice může přesahovat čáru nástřiku, ale nesmí se jí dotýkat. Pokud během soutěžního pokusu neočekávaně cokoliv (letící stan, běžící dítě, aj.) zasáhne a ovlivní soutěžní družstvo na dráze, může družstvo svůj pokus opakovat. Opakování v tomto případě schvaluje a uznává Rada KL. Jakýkoliv zásah „třetí osoby“ do průběhu přípravy na soutěžní pokus nebo zásahu do soutěžního pokusu (ubrání mašiny vedoucím, rozpojení hadice, první pomoc) je potrestáno diskvalifikací družstva. Ovšem myslete prosím na to, že zdraví je přednější než diskvalifikace!

5.5. Ukončení disciplíny: Po sestříknutí terčů, sepnutí časomíry, ukončuje pokus rozhodčí písknutím a zvednutím praporku. Po tomto pokynu může košař vyndat koš z kádě, ale rozpojit ho musí až na pokyn rozhodčího. To samé platí i o sešroubovaném savicovém vedení. Po ukončení útoku rozhodčím může družstvo rozpojit hadicové vedení (savicové až na pokyn rozhodčího) a sundat výstroj (např. rozepnout řemínek přilby). V případě destrukce opletu hadice je možnost opakovat soutěžní pokus, nesmí se jednat o vlastní přičinění závodníka. Neplatí při špatném zapojení koncovek („na zub“). Pokus se opakuje jen v případě, že destrukce měla za následek nedokončení pokusu. Opakování musí schválit rozhodčí a Rada KL.

5.6. Měření a protesty: Čas soutěžního pokusu se měří elektronickou časomírou na 2 desetinná místa a měří nezávisle na sobě oba terče. Pořadatel má povinnost zapsat do výsledků časy obou terčů. V případě shody terčů dostanou obě družstva se stejným výsledným časem stejné body za dosažené umístění. O rozdělení poháru nebo hmotných cen rozhoduje lepší první terč. Pokud je shodný i první terč následuje rozstřel. Protest podává člen družstva do 10 minut po ukončení požárního útoku a součástí podání protestu je složení částky 500,– Kč, která je v případě oprávněného protestu vrácena. Protest se podává delegátovi dané soutěže. Závod je ukončen vyhlášením výsledků. Pozdější protesty na základě fotek nebo videí lze podat radě KL nejpozději 10 kalendářních dní po skončení závodu.

6. Hodnocení soutěží a ročníku

6.1. Soutěže: Pořadatel je povinen provést vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení posledního soutěžního útoku. Družstva umístěna v jednotlivých soutěžích na 1.- 10. místě v kategorii muži a 1. – 6. místě v kategorii ženy obdrží body do celkového hodnocení ročníku KL podle níže uvedené tabulky. Při neplatném, nedokončeném pokusu nebo diskvalifikaci požárního útoku je 0 bodů. V případě dvojzávodu jsou oba závody vyhodnoceny a bodovány zvlášť. Výsledky a body obou závodů se počítají do celkového hodnocení KL. Nejedná se o dvě různé kategorie. Každé družstvo může využít jednou za probíhající ročník „ŽOLÍKA“. To znamená, že si družstvo před zahájením soutěže vsadí na svůj výkon v daném závodě „žolíka“ a body, které v závodě získá se dvojnásobí. Žolíka družstvo nahlásí delegátovi soutěže na poradě velitelů a vyplní evidenční list. Vsazený žolík nelze zrušit. Žolík musí být uveden ve výsledkové listině. V případě dvojzávodu je možné vsadit žolíka pouze na první závod (muži 3B, ženy 2B). Oceněni jsou 3 nejlepší družstva v obou kategoriích (popř. obou závodů) pohárem, doporučené jsou medaile. Další ocenění hmotnými cenami (popř. finanční odměna) je čistě na pořadateli, není povinností. Pořadatel má povinnost předat v den soutěže kompletní výsledky závodu v papírové formě delegátovi soutěže nebo elektronicky na email Barca.skodova@email.cz nebo email ligy liga@krusnohorskaliga.cz . Ve výsledkové listině je nutné uvést oba časy proudařů s označením L a P.

muži ženy
1.místo 15 bodů 1.místo 10 bodů
2.místo 12 bodů 2.místo 7 bodů
3.místo 10 bodů 3.místo 5 bodů
4.místo 8 bodů 4.místo 3 body
5.místo 6 bodů 5.místo 2 body
6.místo 5 bodů 6.místo 1 bod
7.místo 4 body  
8.místo 3 body  
9.místo 2 body  
10.místo 1 bod  

6.2. Celkové vyhodnocení ročníku: Zpracování konečných výsledků provede rada KL ihned po ukončení posledního závodu. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem dosažených bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění v průběhu ročníku. Družstvo bude hodnoceno v rámci celkového hodnocení ročníku KL pouze v případě, že odjede alespoň 55% závodů. Pokud podmínku nesplní, bude vyřazeno z celkového hodnocení a na jeho místo se posune následující družstvo, které tuto podmínku splnilo. Za 1. místo v kategorii muži i ženy bude udělen putovní pohár KL. První tři místa v hodnocení celého ročníku v obou kategoriích obdrží poháry a medaile, které se zakoupí z prostředků KL. Vítězové daného ročníku mají tu čest a přednostní právo pořádat ve spolupráci s radou KL slavnostní vyhlášení KL.

Krušnohorská liga v požárním útoku

Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024