Tisk

Stanovy sdružení Krušnohorská liga o.s.

Ahoj, níže jsou sestavené stanovy našeho sdružení. Prosím všechny členy, aby se k nim vyjádřili. Termín je do konce března, poté budou stanovy odeslány společně s žádostí o registraci sdružení na MV ČR. Děkuji všem aktivním, co mi napíší připomínky přip. doplnění :-)

STANOVY

Krušnohorská liga o. s.

Čl. 1. Název a sídlo

Název: Krušnohorská liga o. s. (dále jen „sdružení“)

Sídlo: ještě není ujasněno (Havířská 67, Duchcov, 41901 – moje adresa)

Čl. 2 Statut sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.
 3. Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

 1. Cílem sdružení je sportovní činnost a podpora mládeže.
 2. Za tímto účelem bude sdružení organizovat soutěž Krušnohorská liga v požárním útoku, a to dle pravidel schválených sdružením.

Čl. 4 Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:
 1. vystoupením člena písemným oznámením radě,
 2. úmrtím člena,
 3. u právnické osoby jejím zrušením,
 4. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
 5. zánikem sdružení.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení má právo:

 1. účastnit se jednání členské schůze,
 2. volit orgány sdružení,
 3. být volen do orgánů sdružení,
 4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
 5. …………………………………­……………..

2. Člen má povinnost zejména:

 1. dodržovat a respektovat stanovy sdružení,
 2. účastnit se členské schůze,
 3. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
 4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
 5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6 Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:

 1. valná hromada,
 2. rada sdružení,
 3. předseda,
 4. kontrolní (revizní) komise

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
 4. Valná hromada zejména:
 1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
 2. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
 3. volí členy rady sdružení,
 4. volí členy kontrolní komise,
 5. rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
 6. rozhoduje o zrušení členství,
 7. rozhoduje o zrušení sdružení.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Rada sdružení

 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má 10 členů.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.
 5. Rada zejména:
 1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
 2. koordinuje činnost sdružení,
 3. svolává valnou hromadu,
 4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
 5. rozhoduje o přijetí za člena sdružení,

6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Předseda

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
 2. Předsedu volí rada sdružení.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má 3 členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou z řad členů sdružení.
 2. Předsedu kontrolní komise si volí členové komise mezi sebou.
 3. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření sdružení.
 4. Předseda kontrolní komise má právo účastnit se Rady sdružení.

Čl. 7 Zásady hospodaření

 1. Majetek sdružení je tvořen startovným a dary a příspěvky právnických a fyzických osob.
 2. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 4. Rada sdružení (Valná hromada) rozhoduje o výši vyplacených finančních prostředků pro závěrečné vyhodnocení soutěže. Rozdělení pro jednotlivá družstva se řídí dle schválených pravidel.

Čl. 8 Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady, přičemž musí hlasovat alespoň 2/3 přítomných členů,
 2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

1. Změnu těchto stanov lze provést pouze na základě rozhodnutí Valné hromady sdružení, přičemž pro změnu musí hlasovat alespoň 2/3 přítomných členů.

V Duchcově dne 9. 2. 2013

Přípravný výbor:

Marie Wahlová, Míru 56, Duchcov, nar. 7. 7. 1985

Jan Staněk, Jimlín 224, Louny, nar. 9. 4. 1970

Václav Vlček, Štrbice 52, Teplice, nar. 26. 1. 1955

Vystavil: Maruška Wahlová, SDH Modlany v neděli 10. března 2013 ve 22.28:15, přečteno: 2069×

Komentáře k článku

Diskuze na téma: Žádné komentáře?

Maruška Wahlová, SDH Modlany napsal(a) v sobotu 30. března 2013 v 11.18:38:

Mám tedy chápat, že se vším souhlasíte? Je konec března a je nejvyšší čas podat žádost na MV ČR…

Krušnohorská liga v požárním útoku

Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024